Tack alla kunder!


Utan våra uppdragsgivare, kursdeltagare och nätverkspersoner hade vi inte varit mycket till experter.
För varje nytt uppdrag blir man lite klokare. Det är dessa erfarenheterna vi gärna delar med oss. Här är några exempel.

 

Visit Sweden

Mind Your Brand har lett en arbetgrupp med deltagare från Visit Sweden, Regeringskansliet, Si och Business Sweden i uppdraget att vidareutveckla strategin för varumärket Sverige (även kallad Sverigebilds­plattformen). Syftet var att skapa ett effektivare, samverkande arbetssätt mellan samtliga parter inom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU.

Det vi lärt oss av Visit Sweden/NSU var att komplexa frågor går att koka ner till agerbara åtgärder, bara alla kan enas kring en vision och mål för arbetet.

Lernia

Mind Your Brand har processat fram en ny varumärkesstrategi för Lernia. Den ska hjälpa till att svetsa samman de olika divisionerna under ett varumärke. Vi har även fått leda genomförandet och implementeringen av strategin i hela organisationen. Uppdraget har innefattat träning av alla anställda från koncernledning ut till alla medarbetare med hjälp av workshops, e-Learning, podcasts, video m.m.  

Uppdraget på Lernia har lärt oss vikten av att träget fullfölja strateginförandet med konkreta aktiviteter, i hela organisationen, långsiktigt, uthålligt och entusiastiskt.

Handelsanställdas Förbund

Mind Your Brand har hjälpt fackförbundet Handels att bli mer "kundorienterat" och öka den upplevda medlemsnyttan. I ett flerårigt projekt arbetade samtliga anställda och förtroendevalda med att definiera Handels identitet, legitimitet, kärnvärden och löfte, samt omforma det till konkreta handlingsplaner för att stoppa ett sjunkande medlemstal.

Det vi lärde oss av Handels var vikten av gedigna och väl förankrade genomförandeplaner samt att våga ställa krav på personligt åtagande, både från ledning och medarbetare.

Livsmedelsverket

Mind Your Brand guidade Livsmedelverket i en förflyttning mot önskad profil. Ett arbete som syftade till att förstärka förtroendet för Livsmedelsverkets roll i att leda och samordna livsmedelskontrollen i Sverige.

Det vi lärde oss av uppdraget var hur viktigt det är att vårda varumärkets anseende och förtroende genom att våga stå för och kommunicera effekter och resultat av myndighetens arbete.

Hemnet

Mind Your Brand fick i uppdrag att vara strategiskt bollplank åt Hemnets nya marknadschef i hennes kommunikationsplanering och varumärkesstrategiarbete.

Det vi lärde oss av Hemnet var vikten av att vara uthållig och konsekvent i strävan efter att bibehålla och fördjupa sina affärsrelationer i hela intressentmodellen.

Statens geotekniska institut

Mind Your Brand fick i uppdrag av Statens geotekniska institut att arbeta fram en varumärkesvision och mission för verksamheten tillsammans med alla medarbetare.

Det vi lärde oss av SGI var hur arbetsgivarvarumärke och myndighetens anseende och existensberättigande utvecklas i samklang.

Svenska institutet

Mind Your Brand har genomfört ett flertal processer för Svenska institutet. Vi har bla formulerat verksamhetslöfte med standardfras, tagit fram verksamhetsbeskrivningar för avdelningar, samt lett ett flerårigt arbete med att utveckla varumärket Sverige som studiedestination för studenter utanför EU.

Det vi lärt oss av Si är att alla organisationer är beroende av nätverkssamverkan och måste optimera sin position i ett ekosystem. 

Ericsson

Mind Your Brand har assisterat Ericsson i visionsarbetet 2020, lett en process mot integrerad marknadskommunikation samt varit sparringpartners åt Head of Strategic Marketing.

Det vi lärt oss av Ericsson är att stora globala organisationer fordrar väl underbyggda och kulturellt anpassade angrepssätt i strategiprocesserna för att lyckas.

Familjen Di Luca - Zeta olivoljor

Vi har haft förmånen att få vara strategiska rådgivare under det framgångsrika familjeföretagets makalösa tillväxt i tio år. Varumärkesutveckling, affärsutveckling, värderingsdriven organisation och sparringpartner till ägare och marknadschef är bara några av uppdragen.

Det vi lärt oss av Di Luca är att varumärken byggs bäst med passion, envishet och nyfikenhet.

Nordea Liv & Pension

Mind Your Brand hjälpte Nordea Liv & Pension att skapa ett integrerat kommunikationskoncept för att positionera sig tydligare på marknaden. Konceptet med genomförandeplan förankrades grundligt i koncernen, ledningsgruppen och hos samtliga medarbeterare.

Det vi lärt oss av Nordea var hur viktigt det är att kommunikationen går hand i hand med säljprocesser och det operativa arbetet hos varje personlig bankman.

Arbetsmiljöverket

Mind Your Brand ledde genomförandet av ett utbildningsprojekt för all personal på Arbetsmiljöverket, inklusive ledningsgrupp och GD. 

Det vi lärde oss av Arbetsmiljöverket var hur viktigt det är att balansera lagkrav och situationsapassning i den operativa myndighetsutövning. Men även att kommunikation är ett effektivt verktyg för varje medarbetare om det stöttas av ett kommunikativt ledarskap.

Kronofogden

Mind Your Brand genomförde ett träningsprogram med över 200 medarbetare och chefer för att fördjupa förståelse för hur bilden av Kronofogden skapas i handlingar och uppträdande. Syftet var att få medarbetarna att ”kliva utanför sig själva”, att se myndigheten och sin roll med kundens och allmänhetens ögon.

Det vi lärde oss av Kronofogden var att det går att agera utifrån en maktposition och samtidigt vara empatisk och kundorienterad. "Är man stor och stark måste man vara snäll".

PageLines